Sākums

BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS

Projekti

     „BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS” ir vinnējis 4 Eiropas Sociālā fonda projektus, no kuriem vairāki apakšprojekti jau ir īstenoti. Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros mācību centrs dod iespēju mācību kursus beigušajiem audzēkņiem, amatniekiem braukt pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas celšanas nolūkos uz ārzemēm.

    BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS ir iesaistījies vairākos Eiropas Sociālā fonda lielajos projektos un apakšprojektos. Viens no šādiem projektiem ir Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi”, kura mērķis ir ar kompleksu (vairāku mērķa grupu aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu bezdarbnieku motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū. Projekta realizācijas laiks ir no 2009. gada 03. aprīļa līdz 2013. gada 30. jūnijam. Šī projekta ietvaros tiks veiktas vairākas aktivitātes, kuras veicinās cilvēku motivāciju meklēt darbu. Kā piemēram, tiks organizētas individuālās speciālistu un grupu konsultācijas (psihologs, psihoterapeits), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū; karjeras plānošanas konsultācijas; darba vieta jaunietim; pabalsts par asistenta izmantošanu; atbalsta pakalpojums bezdarbniekiem, nodrošinot apgādībā esošā pirmsskolas vecuma bērna pieskatīšanu; asistenta, ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi. Kā arī tiks izvietota informācija un dažādi publicitātes pasākumi par projekta īstenošanas gaitu.

     Viens no liela mēroga īstenotiem projektiem ir „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”projektiem, kuru mērķis ir, lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Projekta īstenošanas laika posms ir no 2010. gada 01. jūlija līdz 2013. gada 31. decembrim. Šī projekta ietvaros tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītības programmās. Tiks īstenotas profesionālās pilnveides programmas, neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un jaunajās tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme). Plānotas veikt profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguves īstenošanas aktivitātes, projektu vadību un projekta informācijas un publicitātes pasākumus.

     BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS piedalījās arī projekta ‘’Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”. Projekta mērķis bija nodrošināt ne mazāk kā 18 000 bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju atbilstoši darba tirgus pieprasījumam paaugstināt savas profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūt vai atjaunot darba prasmes un iemaņas teorētiskās un praktiskās nodarbībās izglītības iestādēs un pie darba devējiem, paaugstinot konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot iespēju integrēties darba tirgū (rezultātā sešu mēnešu laikā pēc apmācības beigām ne mazāk kā 40% (7200 personu) iekārtosies darbā. Projekta īstenošanas periods bija no 2008. gada 01. augusta līdz 2010. gada 30 jūnijam. Projekta ietvaros mērķi tika sasniegti. Kopējais projektā profesionālajā apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku skaits atbilstoši projektam bija 6 715 cilvēku. Savukārt, kopējais projektā neformālajā izglītībā iesaistīto bezdarbnieka un darba meklētāju skaits atbilstoši projektam bija 11 285 cilvēku. Galarezultātā kopējais projekta ietvaros atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits bija 20 726 cilvēku (kopējais plānotais skaits atbilstoši projektam bija 18 000 cilvēku). Projekta īstenošanai tika veiktas vairākas aktivitātes, kā piemēram, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas (tai skaitā elektroniskās apmācības formā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem invalīdiem), profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, apmācības pie darba devēja īstenošana; konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu – neformālās izglītības apguves un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves īstenošana; specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācības laikā - ergoterapeita, pavadoņa, surdotulka pakalpojumi, specializētā transporta nodrošināšana bezdarbniekam invalīdam. Kā arī visa projekta garumā tika veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

     BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS piedalās „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību Latvijā – 2” projektā, kuru mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū. Šī projekta realizācijas laiks ir no 2009. gada 01. septembra līdz 2013. gada 31. decembrim. Šis projekts piedāvā iespēju jauniešiem (15-24), pieaugušiem (25-54) un pirmspensijas vecuma cilvēkiem (55+) bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedalīties šajā projektā un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū. Projekta ietvaros plānotas profesionālā apmācības pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšana (tai skaitā elektroniskās apmācības formā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem invalīdiem), kas ietver profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvi un pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi (turpmāk – profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana); apmācība pie darba devēja; konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības apguve un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve (turpmāk – neformālās izglītības ieguve); specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācības laikā – surdotulks, asistents un specializētais transports (turpmāk – Specifiskie pakalpojumi). Projekta ietvaros notiks bezdarbnieku apmācība sadarbībā ar darba devēju organizācijām un apmācības īstenošanas organizēšana, novērtēšana, koordinēšana, bezdarbnieku konsultēšana un motivēšana. Kā arī tiks izvietota informācija un dažādi publicitātes pasākumi par projekta īstenošanas gaitu.

     No 2010. gada 30. aprīļa līdz 2012. gada 30. jūnijam BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS ir iesaisīts Eiropas Sociālā fonda „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” projektā. Šī projekta mērķis ir īstenojot darba prakses, nodrošināt jauniešu bezdarbnieku ar augstāko izglītību konkurētspējas pieaugumu darba tirgū, kā arī nodrošinot NVA ar kvalificētiem praktikantiem, stiprināt NVA kapacitāti pakalpojumu sniegšanā, lai arī turpmāk nodrošinātu bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām un citiem pakalpojuma saņēmējiem bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus un citus likumā noteiktos pakalpojumus situācijai darba tirgū atbilstošā apmērā, ņemot vērā pieaugošo pakalpojumu saņēmēju skaitu. Projekta mērķgrupa ir vismaz 144 projekta ietvaros darba praksē iesaistītie jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 25 gadiem ar augstāko izglītību. Projektu realizācija laikā tika veikta projekta administrēšana, apmācību veicēju atlase, bezdarbnieku atlase un to apmācība, prakšu vadītāju atlase, prakšu vietu iekārtošana un pati prakse. Projekta īstenošanas gaitā tiek veiktas dažādas projekta publicitātes.